دانلود کتب درسی پایه دهم رشته های نظری


برای مشاهده کتاب ها به ادامه مطلب بروید :

 

 
 
 کامل ترین مجموعه کتاب های پایه دهم تمامی رشته ها در سکوی دهم ............ دانلود کنید + عکس کتاب های دهم ( جلد )
 
 
 
رشته ریاضی فیزیک
 
رشته تجربی
 
رشته علوم انسانی
 
رشته علوم و معارف اسلامی
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 هنر(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110222
مقدمه777.82 کیلوبایت
بخش اول1.51 مگابایت
بخش دوم1.68 مگابایت
بخش سوم1.44 مگابایت
بخش چهارم1.44 مگابایت
بخش پنجم1.92 مگابایت
بخش ششم1.27 مگابایت
بخش هفتم557.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب7.29 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(16/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110225
مقدمه4.46 مگابایت
بخش اول5.56 مگابایت
بخش دوم4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب13.53 مگابایت
 دین و زندگی (1)(08/06/95)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110204
مقدمه677.91 کیلوبایت
بخش اول11.03 مگابایت
بخش دوم9.45 مگابایت
بخش سوم7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب26.87 مگابایت
 دین و زندگی (1)(08/06/95)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110204
مقدمه677.91 کیلوبایت
بخش اول11.03 مگابایت
بخش دوم9.45 مگابایت
بخش سوم7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب26.87 مگابایت
دین و زندگی (1)(14/06/95)  
(رشته علوم انسانی )

کد کتاب: 110205
مقدمه697.95 کیلوبایت
بخش اول13.05 مگابایت
بخش دوم9.46 مگابایت
بخش سوم9.05 مگابایت
فایل کامل کتاب30.63 مگابایت
 
 کارگاه کارآفرینی و تولید(08/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(08/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(08/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(08/06/95)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: 110224
مقدمه599.66 کیلوبایت
بخش اول1.05 مگابایت
بخش دوم674.6 کیلوبایت
بخش سوم1.29 مگابایت
بخش چهارم1.33 مگابایت
بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب3.83 مگابایت
   
 تاریخ (1) ایران و جهان باستان (08/06/95)  
(رشته علوم انسانی)

کد کتاب: 110219
مقدمه3.43 مگابایت
بخش اول2.44 مگابایت
فایل کامل کتاب5.38 مگابایت
 
 
 زیست شناسی (1)(18/05/95)  
( علوم تجربی)

کد کتاب: 110216
 مقدمه1.95 مگابایت
 بخش اول1.59 مگابایت
 بخش دوم2.61 مگابایت
 کل کتاب5.27 مگابایت
   
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110217
 کل کتاب5 مگابایت
 آزمایشگاه علوم تجربی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110217
 کل کتاب5 مگابایت
   
   
 علوم و فنون ادبی (1)(06/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: 110203
مقدمه6.83 مگابایت
بخش اول7.82 مگابایت
کل کتاب14.1 مگابایت
 علوم و فنون ادبی (1)(06/06/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: 110203
مقدمه6.83 مگابایت
بخش اول7.82 مگابایت
کل کتاب14.1 مگابایت
   
 کتاب اقتصاد (11/05/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)

کد کتاب: 110221
مقدمه 903.78 کیلوبایت
بخش اول 781.66 کیلوبایت
بخش دوم 624.46 کیلوبایت
بخش سوم 668.85 کیلوبایت
کل کتاب  1.63 مگابایت
 کتاب اقتصاد (11/05/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)

کد کتاب: 110221
مقدمه 903.78 کیلوبایت
بخش اول 781.66 کیلوبایت
بخش دوم 624.46 کیلوبایت
بخش سوم 668.85 کیلوبایت
کل کتاب  1.63 مگابایت
 هندسه (1) (10/05/95)  
( رشته ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110213
مقدمه679.76 کیلوبایت
  بخش اول1.14 مگابایت
  بخش دوم1.59 مگابایت
  بخش سوم1.65 مگابایت
بخش چهارم1.61 مگابایت
هندسه (1)4.78 مگابایت
     
 ریاضی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110211
  مقدمه569.32 کیلوبایت
  بخش اول1.32 مگابایت
  بخش دوم985.23 کیلوبایت
  بخش سوم993.52 کیلوبایت
  بخش چهارم1.01 مگابایت
  بخش پنجم957.57 کیلوبایت
  بخش ششم967.74 کیلوبایت
  بخش هفتم1.59 مگابایت
 کل کتاب5.09 مگابایت
 ریاضی (1) (06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110211
  مقدمه569.32 کیلوبایت
  بخش اول1.32 مگابایت
  بخش دوم985.23 کیلوبایت
  بخش سوم993.52 کیلوبایت
  بخش چهارم1.01 مگابایت
  بخش پنجم957.57 کیلوبایت
  بخش ششم967.74 کیلوبایت
  بخش هفتم1.59 مگابایت
 کل کتاب5.09 مگابایت
 ریاضی و آمار (1)(11/05/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: 110212
مقدمه 1.57 مگابایت
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 1.53 مگابایت
کل کتاب 3.57 مگابایت
 ریاضی و آمار (1)(11/05/95)  
(رشته علوم انسانی - رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: 110212
مقدمه 1.57 مگابایت
بخش اول 1.55 مگابایت
بخش دوم 1.53 مگابایت
کل کتاب 3.57 مگابایت
 فیزیک (1) (08/06/95)  
(رشته ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110209
مقدمه637.45 کیلوبایت
بخش اول2.65 مگابایت
بخش دوم3.01 مگابایت
بخش سوم3.52 مگابایت
بخش چهارم2.2 مگابایت
بخش پنجم1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب10.96 مگابایت
 فیزیک (1) (08/06/95)  
(رشته علوم تجربی)

کد کتاب: 110214
مقدمه621.53 کیلوبایت
بخش اول2.65 مگابایت
بخش دوم3 مگابایت
بخش سوم3.51 مگابایت
بخش چهارم2.2 مگابایت
بخش پنجم510.17 کیلوبایت
فایل کامل کتاب10.25 مگابایت
   
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار(06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110210
مقدمه605.63 کیلوبایت
بخش اول2.99 مگابایت
بخش دوم2.18 مگابایت
بخش سوم2.04 مگابایت
کل کتاب6.3 مگابایت
 شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار(06/06/95)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: 110210
مقدمه605.63 کیلوبایت
بخش اول2.99 مگابایت
بخش دوم2.18 مگابایت
بخش سوم2.04 مگابایت
کل کتاب6.3 مگابایت
   
   
کتاب منطق (08/04/95)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 110223
مقدمه 470.35 کیلوبایت
بخش اول531.96 کیلوبایت
بخش دوم533.04 کیلوبایت
بخش سوم 521.7 کیلوبایت
بخش چهارم 547.37 کیلوبایت
بخش پنجم 495.9 کیلوبایت
کل کتاب منطق 915.33 کیلوبایت