برای مشاهده تغییرات و دانلود کتاب جدید زیست دهم به ادامه مطالب مراجعه نمایید:

برای دانلود اصلاحیه اینجا کلیک کنید.
برای دانلود کتاب جدید زیست دهم(ویرایش1396) اینجا کلیک کنید.
اصلاحیة کتاب زیست‌شناسی (1) پایة دهم چاپ 1395
فصل 1
صفحه
سطر
پیش از اصلاح
پس از اصلاح
12
 8
... گسترة حیات از اتم و ملکول ...
... گسترة حیات از یاخته ...
13
قسمت 10 توضیح شکل
زیست‌بوم
زیست‌بوم (بیوم)
17
22
... انواع ویروس‌ها، باکتری‌ها ...
... انواع باکتری‌ها ...
19
شکل 5
-
زیر شکل بشکه نوشته شود الکل
 
فصل 2
صفحه
توضیح اصلاح
26
شکل 10 قسمت الف: رشته‌های صورتی رنگ کلاژن، رشته‌های نازک تیره کشسان و بخش‌های آجری (قهوه‌ای) ضخیم رگ خونی هستند.
23
شکل 5- در سمت راست: سطح آب خالص مقداری پایین‌تر در نظر گرفته شود.
35
گوارش کربوهیدرات‌ها و شکل زیر آن، جزء بیشتر بدانید نیست.
46
در مورد چگونگی گوارش در نشخوارکنندگان متن درس درست است. مسیر پیکان آبی‌رنگ در شکل مطابق با متن نیست و باید تصحیح شود.
 
فصل 3
صفحه
سطر
پیش از اصلاح
پس از اصلاح
54
6 و 8
کیسه‌های هوایی
کیسه‌های حبابکی
55
فعالیت- خط اول
کیسة های هوایی
کیسه‌های حبابکی
57
فعالیت- خط سوم
ظرف را تا گردن
ظرف را
61
شکل 24
سیاهرگ
خون تیره
سرخرگ
خون روشن
 
فصل 4
صفحه
سطر
پیش از اصلاح
پس از اصلاح
67
7
... محافظت‌کننده به نام پیراشامه (پریکارد) قرار ...
... محافظت‌کننده قرار ...
8
... خارجی این کیسه از بافت ...
... خارجی این کیسه پیراشامه (پریکارد) نام دارد که از بافت ...
15 و 21
بافت پیوندی
بافت پیوندی رشته‌ای
27
پیوندی رشته‌ای متراکم تشکیل ...
پیوندی رشته‌ای تشکیل
68
5
... و عموماً یک یا دو هسته ...
... و یک یا دو هسته ...
شکل 8
دسته‌تارهای بین بطنی
دسته‌تارهای بطنی
70
جدول
فشارخون (mm/Hg)
فشارخون (کیلوپاسکال «KPa»)
71
5
الکتروقلب‌نگاره
الکتروقلب‌نگار
 
فصل 5
صفحه
سطر
پیش از اصلاح
پس از اصلاح
95
19
آنژیوتانسین
آنژیوتانسینوژن
96
13
... از طریق یک منفذ دفعی ...
... از طریق منافذ دفعی ...
97
28
مخاطی‌ای
مخاطی
 
فصل 6
صفحه
سطر
پیش از اصلاح
پس از اصلاح
115
شکل 23
پیراپوست شامل ... چوب‌پنبه‌ساز و پوست
پیراپوست ... چوب‌پنبه‌ساز و یاخته‌های نرم آکنه‌ای
آخر کتاب
واژه‌نامه
سبزینه: کلروپلاست
سبزینه: کلروفیل