به نام خدا

سوالات دی ماه مدارس مختلف کشور در سال 1395 پایه دهم تجربی درس فیزیک 1

 

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک با پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ

---

امتحان دی ماه فیزیک بدون پاسخ