برای دانلود کتب درسی پایه دهم همه رشته ها (سال تحصیلی 97-98)لطفا به ادامه مطالب مراجعه نمایید:


کتاب های درسی پایه دهم (پایه اول متوسطه دوم)

عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی 98-97

تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب : 110225

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 812.92 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.04 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.75 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.47 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.43 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.43 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 677.06 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای 6.82 مگابایتآمادگی دفاعی

کد کتاب: 110215 - 212175

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 763.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 2.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.15 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.75 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آمادگی دفاعی 5.67 مگابایتفارسی 1

کد کتاب : 110201 

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon فارسی1 4.84 مگابایت


نگارش 1


کد کتاب : 110202

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon نگارش(1) 7.45 مگابایت

کتاب کار انگلیسی 1


کد کتاب : 110231

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب کار انگلیسی 1 2.71 مگابایت


انگلیسی 1


کد کتاب : 110230

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon زبان انگلیسی 1 12.39 مگابایت


کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب : 110224

( کلیه رشته ها )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 872.16 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.89 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1008.01 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.43 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.22 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید 6.1 مگابایت


هنر


کد کتاب : 110222 

( کلیه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 5.56 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.77 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon هنر 13.53 مگابایتتعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی


کد کتاب : 110228

( کلیه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 806.36 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 302.66 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 265.29 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 504.71 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 249.15 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) ویژه اقلیت های دینی 1.45 مگابایت


جغرافیای ایران


کد کتاب : 110218

( کلیه رشته ها )

(96/06/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 646.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.79 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.82 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon جغرافیای ایران 5.79 مگابایتفیزیک 1

کد کتاب :110209

( رشته ریاضی )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 723 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.36 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.38 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.97 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.93 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فیزیک 1 13.83 مگابایتهندسه 1


کد کتاب :110213  

( رشته ریاضی )

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 640.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.26 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.76 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.92 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon هندسه1 4.89 مگابایتفیزیک (1)کد کتاب : 
110214

( رشته  تجربی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 704.13 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 4.39 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.95 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 535.22 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon فیزیک1 11.42 مگابایتزیست شناسی (1)کد کتاب : 
110216

( رشته  تجربی)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon زیست شناسی (1) 5.42 مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی 1


کد کتاب :110217

( رشته ریاضی و تجربی)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آزمایشگاه علوم تجربی 1 5.14 مگابایت


شیمی 1 


کد کتاب : 110210

( رشته ریاضی و تجربی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 720.52 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 4.18 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.73 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.96 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon شیمی 1 6.36 مگابایتریاضی 1


کد کتاب : 110211

( رشته ریاضی و تجربی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 683.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.46 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.63 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.47 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.74 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی1 6.43 مگابایت


عربی،زبان قرآن1کد کتاب :
110206

( رشته ریاضی و تجربی)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی،زبان قرآن1 5.39 مگابایت


دین و زندگی(1)کد کتاب : 
110204

( رشته ریاضی و تجربی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.14 مگابایت
PDF icon بخش دوم 7.17 مگابایت
PDF icon بخش سوم 5.51 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon دین و زندگی(1) 12.71 مگابایتدین و زندگی (1)کد کتاب : 
110205

( رشته  انسانی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.15 مگابایت
PDF icon بخش اول 6.34 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم 5.25 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon دین و زندگی(1) 14.9 مگابایتمنطقکد کتاب : 
110223

( رشته  انسانی و معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.06 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.54 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.06 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.36 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon منطق 3.4 مگابایتاقتصادکد کتاب : 
110221

( رشته  انسانی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 1.32 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.13 مگابایت
PDF icon بخش سوم 761.5 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 892.18 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon اقتصاد 2.55 مگابایتجامعه شناسی (1)کد کتاب : 
110220

( رشته  انسانی و معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 2.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.67 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon جامعه شناسی 1 4.28 مگابایتریاضی و آمار(1)کد کتاب : 
110212

( رشته  انسانی و معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon ریاضی و آمار(1) 4.02 مگابایت


تاریخ(1 ) 

ایران و جهان باستانکد کتاب : 
110219

( رشته  انسانی)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 4.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.62 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon تاریخ(1 ) ایران و جهان باستان 6.42 مگابایتعربی، زبان و قرآن (1 ) کد کتاب : 
110207

( رشته  انسانی)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی،زبان قرآن1 4.96 مگابایت


علوم و فنون ادبی (1 ) کد کتاب : 
110203

( رشته  انسانی و رشته معارف)

(97/04/06)

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 7.05 مگابایت
PDF icon بخش اول 7.77 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم و فنون ادبی (1) 14.14 مگابایتاحکام (1) 

ویژه پسرانکد کتاب : 
110226

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon احکام (1) ویژه پسران-رشته علوم و معارف اسلامی-پایه دهم 3.29 مگابایت


علوم و معارف قرآنیکد کتاب : 
110234

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم و معارف قرآنی 5.13 مگابایت


احکام (1)

 (ویژه دختران)کد کتاب : 
110232

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon احکام (1) (ویژه دختران) 4.19 مگابایت


عربی، زبان قرآن (1)کد کتاب : 
110208

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی، زبان قرآن (1) 5.67 مگابایت


اخلاق اسلامی 1کد کتاب : 
110235

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon اخلاق اسلامی 1 12.88 مگابایت


تاریخ اسلام 1کد کتاب : 
110233

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon تاریخ اسلام 1 4.31 مگابایت


اصول عقاید 1کد کتاب : 
110227

( رشته معارف)

(97/04/06)

فایل کامل کتاب: 
PDF icon اصول عقاید 1 2.71 مگابایت