درس اول:امنیت پایدار

1.الف:سطوح امنیت رابه ترتیب نام ببریید وبگوییدکدامیک ازهمه مهمتراست؟ب:امنیت منطقه ای راباذکریک مثال توضیحدهید (ص2و3)         .الف: 1)امنیت جسمی وفردی 2)امنیت خانوادگی 3)امنیت محلی 4)امنیت شهری 5)امنیت ملی 6)امنیت منطقه ای 7)امنیت جهانی *اما مهمترین آن امنیت ملی است*

ب:رسانه های ایران اعلام میکنند که حضورناوهای آمریکایی درخلیج فارس امنیت این منطقه رابرهم زده است*ودرسطح منطقه ای امنیت چندکشورتهدیدمیشود.                                                                                       


برای مشاهده بقیه سوالات به ادامه مطالب مراجعه نمایید:


        .2اهداف اصلی امنیت ملی کدام است؟(ص3و4)

1)حفظ سرزمین واستقلال کشور2)حفظ ارزش های دینی وملی3)حفظ ثبات سیاسی اقتصادی کشور4)تحقق رفاه عمومی مردم5)ایجادآسایش برای مردم درمقابل خطرات بیگانگان   


      3.امنیت پایدارچیست وچراوجودآن لازمست؟   (ص4)                                                                                              بنابراین هرگاه کشوری بتواند ازنظرداخلی وبین المللی به همه تهدیدات درابعادمختلف نظامی*سیاسی*فرهنگی*اقتصادی واجتماعی باتکیه بر رضایت مردم پاسخ دهدبه امنیت پایداررسیده است.درامنیت پایدار"کشورهاوضیعت یکسانی ندارند.ممکن است کشوری امنیت داخلی مناسبی داشته باشد ولی ازسوی قدرت های خارجی تهدید شود یااینکه ازلحاظ نظامی دارای وضعیت مناسبی باشد"اماارزش های فرهنگی والگوهای رفتارسیاسی آن درمعرض خطر باشد.


     .4الف:  تهدیدچگونه شرایطی است؟ب:  اهداف تهدیدخارجی چیست؟ ج: چراآثارمخرب تهدید نرم بیشترازتهدیدسختاست؟(بامقایسه انها دلایل خودرابیان کنید).

الف: تهدیدعبارت است ازشرایطی که درآن عناصرتعیین کننده امنیت داخلی وخارجی درمعرض خطر/تضیف وضربه قرارمیگیرند.ممکن است این تهدید واقعی وعینی ویاصرفا ذهنی وروانی باشدوفقط احساس شود.                 

ب:1)ایجادترس ووحشت درکشورموردنظربه قصدایجاداختلال درکلیه امور2)ایجادترس به منظورگرفتن امتیاز3)انجام تهدید به منظورارزیابی ازطرف مقابل4)بالابردن فشارهای بین المللی علیه کشورموردنظر5)انجام تهدید به عنوان مقدمه تهاجم وحمله

ج:(جدول ص48 کتاب)  

 5)جمله"امروزروزرحمت است"ازچه کسی است؟هدف ازبیان آن چه بوده است؟توضیح دهید.(ص7)

حضرت محمد(ص)-ایشان درابتدای ظهوراسلام به منظورگسترش دین خدادربین مردم وبرای جلوگیری ازایجادجنگ وخونریزی به همراه پیروان خود به مدینه مهاجرت کردند.آن حضرت پس از10سال/باوجودشکست دشمن/باشعاردوستی/برادری و"امروز روزرحمت است"پیروزمندانه واردمکه شدند.


6)الف:پیام دین اسلام به جهانیان چیست؟ب:مهمترین هدف درروابط بین الملل چیست؟(ص8)

الف:پیام دین اسلام به جهانیان/صلح ودوستی/است.ب:دردنیای امروزهم مهمترین هدف درروابط بین المللی حفظ وبرقراری صلح است.


7)چراعلی رغم خواست همه مردم،جنگ ونزاع درجهان درحال افزایش است؟آیادراین شرایط صلح جهانی محقق میشود؟دلایل خودرابیان کنید.(ص8و9)

یکی ازدلایل مهم این موضوع آن است که قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها مانند صلح،دموکراسی،حقوق بشرو...ازجانب قدرت های بزرگ جهانی درجهت منافع خودشان تفسیرمیشود.

باوجودزیاده خواهی قدرت های بزرگ جهانی وعدم رعایت حقوق ملت ها ازجانب آنها همچنین نابرابری اقتصادی درسطح عموم مردم جهان و....صلح جهانی به معنای واقعی آن دورازدسترس است